Witamy na stronie Przedszkola Publicznego Nr 14      

  

                                                 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie

                                                          Przedszkole Promujące Zdrowie

  2021-03-03


DNI OTWARTE - ONLINE MARZEC 2021
Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym przedszkolu.


  2020-11-05

UWAGA RODZICE !!!! 

Z uwagi na wzrost zachorowań na COVID – 19 przypominam, że Przedszkole nadal pracuje w reżimie sanitarnym do odwołania.

- Do przedszkola może uczęszczać tylko zdrowe dziecko.

- Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców /opiekunów  zdrowych.
- Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
- Należy ograniczyć do minimum przebywania osób trzecich w   przedszkolu z zachowaniem wszelkich ostrożności: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.

Bardzo dziękuje wszystkim Rodzicom

za zrozumienie tej  trudnej dla Nas wszystkich sytuacji
 i zapraszamy dzieci do przedszkola. 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia

     Dyrektor Przedszkola 
        Danuta Zawadzka   

  2020-08-25
          

Drodzy Rodzice już niedługo

Nowy rok Szkolny dla Przedszkolaków      

1 września przywitamy wszystkich przedszkolaków uczęszczających kolejny rok, ale szczególnie maluszków, którzy rozpoczynają swoja edukację

Z uwagi na sytuację epidemiczną Przedszkole w dalszym ciągu pracuje
w reżimie sanitarnym do odwołania.
 

Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z:

 1. Procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci oraz organizacji opieki  w Przedszkolu Publicznym nr 14 z Oddziałem Integracyjnym wprowadzoną Zarządzeniem Nr1/2020/2021 Dyrektora Przedszkola i obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.
 2.  Prosimy rodziców o wypełnienie i wydrukowanie Ankiety  na temat stanu zdrowia rodziny, Oświadczenia i dostarczenie nauczycielowi w dniu przyprowadzenia  dziecka do przedszkola.
 3. Nowych Rodziców zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat pracy naszego Przedszkola – zakładka – ogłoszenia dla Rodziców  

  2020-08-24

        Oświadczenie Rodzica/ Opiekuna prawnego        

Zapoznałam/em się i akceptuję: Procedurę  przyprowadzania i odbierania dzieci oraz organizację opieki  w Przedszkolu Publicznym nr 14 z Oddziałem Integracyjnym procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego dziecka przedszkolu przez pracownika przedszkola.

 

               ………………………                                                                 ………………………

                           Data                                                                        Podpis rodzica/ opiekuna prawnego           

 

                   ANKIETA                                  

Szanowni Państwo

Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa, oraz personelu przedszkola, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania.

 1. Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny za granicą?   TAK/NIE
 2. Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą?  TAK/NIE
 3. Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?   TAK/NIE
 4. Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji?(gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?   TAK/NIE
 5. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników?  TAK/NIE


  2020-08-23

                                                                                                                                                                                                                                            Załącznik do Zarządzenia Nr1/2020/2021

Dyrektora Przedszkola z dnia 24.08 2020 r.

PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
ORAZ ORGANIZACJI OPIEKI

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 14 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM .

Z uwagi na sytuację epidemiczną Przedszkole Publiczne Nr 14

  z Oddziałem Integracyjnym  pracuje w reżimie sanitarnym do odwołania

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

 1. Do Przedszkola może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców /opiekunów zdrowych. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola.
 3. Należy ograniczyć do minimum przebywanie osób trzecich w przedszkolu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rak).
 4. Rodzice/opiekunowie  przyprowadzają i odbierają dzieci w godzinach pracy poszczególnych oddziałów.

Oddział I -   Maluszki: 07.00 - 17.00

Oddział II -  Zuchy: 06.00 -16.00       
Oddział III - Integracyjny: 07.00 - 16.00
Oddział IV - Średniaki: 06.30 - 16.30  
Oddział V -  Starszaki: 07.00 - 16.00
Oddział VI - Integracyjny: 07.00 - 16.00   

 1. W przedszkolu zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna  tj. 2 szatnie dla dzieci, do której mają prawo wejść rodzice  /opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci.
 2. Rodzice /opiekunowie  mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowując zasady:

 jeden rodzic /opiekun z dzieckiem/dziećmi,

- dystans od kolejnego rodzica /opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 2 m,

- dystans od pracowników przedszkola musi wynosić min. 2 m,

        - Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym  (m.in.  
        stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące do budynku maja obowiązek dezynfekcji rąk.
 2. Przy obu wejściach do budynku znajduje się pojemniki do dezynfekcji rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego.
 3. W szatni górnej maksymalnie jednorazowo może przebywać 6 rodziców/opiekunów z dziećmi; w dolnej szatni - maksymalnie 8 rodziców/opiekunów z dziećmi. Pozostali czekają na zewnątrz z zachowaniem 2 m odstępu.
 4. W przypadku dzieci, które pierwszy raz  przychodzą do przedszkola – 3-latki dopuszcza się za zgodą dyrektora przebywanie rodzica/ opiekuna na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Należy jednak ograniczać liczbę rodziców/ opiekunów dzieci w okresie adaptacyjnym do niezbędnego minimum.
 5. Przy wejściu do przedszkola dzieciom  będzie mierzona temperatura (termometrem bezdotykowym). Rodzice zobowiązani są do wyrażenia na piśmie zgody na mierzenie temperatury.
 6. Dzieci u których temperatura wynosi powyżej 37℃ nie będą przyjmowane do Przedszkola.
 
Organizacja opieki dla dzieci
w Przedszkolu Publicznym nr 14 z Oddziałem Integracyjnym
 1. Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej  sali ustalonej w trakcie rekrutacji.
 2. Do poszczególnych  grup przyporządkowani są niezmiennie  nauczyciele i pracownicy obsługi.
 3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 4. Liczba dzieci w grupie integracyjnej wynosi 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. Powierzchnia przypadająca na każde dziecko wynosi 2,5 m² jeśli czas pobytu dziecka w przedszkolu przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewnione leżakowanie.
 6. Wszystkie sale dla dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym spełniają zalecenia  GIS.
 7. W salach zabaw znajdują się tylko te sprzęty i zabawki, które można skutecznie umyć i zdezynfekować.
 8. Dziecko nie powinno zabierać z domu niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 9. Sale zabaw będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, dezynfekowane codziennie  po zakończeniu zajęć.
 10. Zajęcia ruchowe dla dzieci przy sprzyjających warunkach pogodowych prowadzone będą na tarasach przedszkola oraz w ogrodzie przedszkolnym (każda grupa  ma swój określony  i zaznaczony teren).
 11. Sprzęt do zabaw w ogrodzie będzie  czyszczony i dezynfekowany po każdorazowym użyciu.
 12. Rodzice nie mogą korzystać z placu zabaw i ogrodu  przedszkolnego w trakcie pracy przedszkola.
 13. W miarę możliwości zapewnimy taką organizacje pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup.
 14. Pracownicy przedszkola zachowują dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni Przedszkola wynoszący min.1,5 m²
 15. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz z pracownikami opiekującym się dziećmi.
 16. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia szybkiej komunikacji z nauczycielami - (aktualne numery telefonów kontaktowych).
 17. Dziecko, które w czasie pobytu w przedszkolu poczuje się źle będzie umieszczone w Izolatce pod opieką pracownika obsługi. Rodzice dziecka będą powiadomieni o tym fakcie bezzwłocznie.
Dyrektor Przedszkola 

Danuta Zawadzka

 Odwiedzono nas już  hitwebcounter  razy